Friday, June 4, 2010

Văn Phòng Đại Diện Khối 8406 Hải Ngoại


KHỐI 8406  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP
Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại
31-05-2010


+ Căn cứ trên “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006”, được công bố ngày 8 tháng 4 năm 2006 (gọi tắt là “Tuyên ngôn 8406”) (1).


+ Căn cứ trên văn kiện “Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam” ngày 22 tháng 8 năm 2006 của Khối 8406 (2).

+ Căn cứ trên “Cương lĩnh của Khối 8406” ngày 8 tháng 10 năm 2006 (3).

+ Căn cứ vào nhu cầu phát triển Khối 8406 tại hải ngoại và tình hình thuận lợi hiện nay cho công việc này tại hải ngoại;

+ Căn cứ vào sự đồng thuận và ý kiến của Ban Đại Diện Lâm Thời Khối 8406 cùng một số thành viên đấu tranh dân chủ tại hải ngoại được hỏi ý kiến về việc thành lập Văn Phòng Đại Diện Khối 8406 Hải Ngoại.

Ban Đại Diện Lâm thời Khối 8406

QUYẾT ĐỊNH:

Nay thành lập Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại để phục vụ đấu tranh cho Tự do Dân chủ và Công lý của Khối 8406 quốc nội hữu hiệu hơn, đồng thời xúc tiến việc xây dựng, phát triển và hệ thống hoá các tổ chức trực thuộc Khối 8406 tại hải ngoại. Việc thành lập được quy định như sau:

A. “Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại” sẽ do Gs. Nguyễn Chính Kết, thành viên Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 đang hoạt động tại hải ngoại, điều hành, nhiệm kỳ 2 năm.

B. Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại nhận sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406, đồng thời cần tham khảo ý kiến Uỷ ban Tư vấn Khối 8406 Hải ngoại (4).

C. Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại có nhiệm vụ:

a) Tuyên truyền cho Khối 8406 để nhiều người trên thế giới biết và ủng hộ Khối.

b) Tìm yểm trợ tinh thần và vật chất cho những hoạt động đấu tranh của Khối 8406 tại quốc nội.

c) Vận động ngoại giao cho các mục tiêu tranh đấu của Khối 8406 với các Chính phủ, các Quốc hội, các Tổ chức và Xã hội Dân sự Quốc tế.

D. Để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên Văn phòng Đại diện Khối 8406 Hải ngoại sẽ:

a) Thành lập và bổ nhiệm nhân sự các Văn phòng Hoạt động của Khối tại các địa phương đông người Việt. Những Văn phòng này là những cơ sở chi nhánh hoạt động và phục vụ đấu tranh cho Khối 8406 quốc nội.

b) Liên kết và phối hợp các cơ sở tại hải ngoại đang hoạt động và phục vụ đấu tranh cho Khối 8406 thành một mạng lưới có tổ chức thống nhất trên tinh thần bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ và Cương lĩnh Khối 8406, để hậu thuẫn mạnh mẽ hơn cho Khối 8406 quốc nội.

c/ Cổ võ sinh hoạt dân chủ để tuyển chọn các nhân sự thích hợp hầu điều động và nắm vững các Văn phòng Hoạt động của Khối 8406 tại các địa phương.

E. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Khối 8406 hải ngoại do Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406 quyết định.

Việt Nam, ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Ban Đại diện Lâm thời Khối 8406:
1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải, 441 Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, Sài Gòn .
2. Linh mục Phan Văn Lợi, 16/46 Trần Phú, Huế.
3. Linh mục Nguyễn Văn Lý (Tù nhân lương tâm đang tại ngoại để trị bệnh), 69 Phan Đình Phùng, Huế.

Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và những chiến sĩ dân chủ hòa bình Việt Nam đang ở trong lao tù cộng sản.

Nơi nhận:

- Các thành viên Ban Đại Diện Lâm Thời Khối 8406 (để thực hiện).

- Các thành viên Ủy Ban Tư Vấn Khối 8406

- Lưu văn phòng Khối 8406.

Chú thích:

(1) http://vankiencoban.blogspot.com/2008/10/tuyenngontudodanchu2006.html.

(2) http://vankiencoban.blogspot.com/2008/10/tientrinhdanchuhoavietnam.html.

(3) http://vankiencoban.blogspot.com/2008/10/cuonglinhkhoi8406.html.

(4) http://cacvanthukhoi8406.blogspot.com/2010/05/quyetdinhthanhlapbantuvan.html.