Tuesday, April 13, 2010

TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

GỒM 4 GIAI ĐOẠN, 8 BƯỚC CỦA KHỐI 8406
Việt Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2006


GIAI ĐOẠN I

THỰC HIỆN QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ.

1- Bước 1 : Vài chục năm nay, từ nội bộ đảng Cộng sản đến những nhà hoạt động dân chủ, nhiều Công dân Việt Nam đã lên tiếng - bằng nhiều cách - mạnh mẽ đòi nhân quyền, dân chủ, tự do, tự do thông tin ngôn luận, tự do thành lập công đoàn, tự do thành lập đảng phái, tự do tôn giáo,… cho Đất nước. Ngày 20-2-2006, 4 Linh mục công bố Lời Kêu gọi cho Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận “Chúng ta không sợ hãi nữa. Chúng tôi phải biết Sự thật”, thì đến ngày 23-2-2006 lần đầu tiên hàng trăm Công dân quốc nội Việt Nam đã đồng loạt ký tên vào bản Tuyên bố về Quyền Tự do Thông tin Ngôn luận của người Dân Việt Nam.

2- Bước 2 : Ngày 8-4-2006, Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 được long trọng công bố trước Quốc dân Việt Nam và Cộng đồng Quốc tế. Trên cơ sở Tuyên ngôn ấy, Khối 8406 được hình thành, ngày càng phát triển nhanh chóng và được Đồng bào quốc nội, hải ngoại cũng như Cộng đồng Quốc tế ủng hộ mạnh mẽ.

- Ngày 15-4-2006, Bán nguyệt san Tự do Ngôn luận ra số đầu tiên đồng loạt tại nhiều thành phố ở Việt Nam.

- Ngày 15-8-2006, Đặc san Tự do Dân chủ quyết tâm ra số đầu tiên tại Hà Nội.

- Tăng cường đấu tranh để toàn Dân Việt Nam tự giành lại quyền Tự do Thông tin Ngôn luận đã bị mất hẳn dưới chế độ Cộng sản Việt Nam từ hơn 50 năm qua ; khuyến khích các Cá nhân, Tổ chức mạnh dạn công khai sử dụng báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng phổ cập khác ; nỗ lực để các tài liệu thông tin được bày bán công khai trong các sạp báo - tiệm sách.

GIAI ĐOẠN II

PHỤC HOẠT, THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN

CÁC CHÍNH ĐẢNG DÂN CHỦ KHÔNG CỘNG SẢN.

3- Bước 3 : Không kể các Chính đảng Dân chủ không Cộng sản từ lâu đã âm thầm hoạt động ngay tại Việt Nam, sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cho nhân quyền, dân quyền, dân chủ trong Nước và sự ra đời của Khối 8406 đã thúc đẩy Đảng Dân chủ Việt Nam XXI công bố phục hoạt ngày 1-6-2006 và các Đảng Dân chủ không Cộng sản khác lần lượt công khai xuất hiện với trụ sở, văn phòng, cơ quan ngôn luận và các phương tiện truyền thông đại chúng bình thường khác.

4- Bước 4 : Các Chính đảng phục hoạt và các Chính đảng mới được thành lập đưa ra cương lĩnh, đường lối, mục tiêu của mình với Quốc dân, thu phục Quần chúng ủng hộ, kết nạp đảng viên, gây dựng cơ sở, phát triển và kiện toàn tổ chức. Khối 8406 sẽ chấm dứt vai trò của mình nhường bước cho các Chính đảng hoạt động.

GIAI ĐOẠN III

SOẠN THẢO HIẾN PHÁP MỚI & TRƯNG CẦU Ý DÂN.

5- Bước 5 : Các Chính Đảng tập hợp thành một hoặc nhiều Liên minh đồng loạt cùng gây sức ép lên Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để thành lập Hội đồng soạn thảo Hiến pháp Tạm thời gồm Đại diện của tất cả các Chính đảng, các Tổ chức xã hội và các Tôn giáo nào muốn cử Đại diện tham gia.

6- Bước 6 : Đưa Dự thảo Hiến pháp mới ra trưng cầu ý Dân và công bố Hiến pháp mới Tạm thời.

GIAI ĐOẠN IV

HOÀN TẤT TIẾN TRÌNH DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM.

7- Bước 7 : Thành lập Hội đồng thi hành Hiến pháp mới Tạm thời đã được toàn Dân đồng thuận. Thành lập Hội đồng Tổ chức Bầu cử Quốc hội Dân chủ Khoá I, gồm các Uỷ ban : Uỷ ban biên soạn Luật Bầu cử, Ủy ban Tổ chức các Chính đảng đăng ký ứng cử viên, Uỷ ban Tổ chức bầu cử, kiểm phiếu, Uỷ ban Quốc tế giám sát,… Tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội công bằng, tự do, văn minh khoá I.

8- Bước 8 : Quốc Hội đầu tiên họp để thông qua Hiến pháp Chính thức, chọn Quốc hiệu, Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca,… ; đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống của toàn Dân.

Đại diện lâm thời Khối 8406

gồm 1.872 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình & hàng vạn Công dân quốc nội :

- Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.

- Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.

- Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.English Version by Bloc 8406 :PROGRESS TO DEMOCRATISE VIET NAM

IN 4 STAGES & 8 STEPS

DECLARED BY BLOC 8406

  

Viet Nam, August, 22nd 2006

STAGE I

REALISE FREEDDOM OF SPEECH AND PRESS

TO LAY THE FOUNDATION

OF OTHER HUMAN RIGHTS & CIVIL RIGHTS.1- Step 1 : During last few decades, many Vietnamese Citizens even members of the Communist Party of Viet Nam as well as Democratic Activists have critically been fighting – by any way - for human rights, democracy, freedom for Vietnamese People : freedom of speech, freedom to establish trade union, association and party, religious freedom… On 22 Feb 2006, 4 Catholic Priests declared an Appeal for the Rights to freedom of speech and information titled “We are no longer afraid. We ought to know the Truth.” As a result, on 23 Feb 2006, the first time, hundreds of domestic Vietnamese Fighters simultanously signed in The Declaration of Freedom of Speech and Information for Vietnamese.

2- Step 2 : On 8 Apr 2006, The Manifesto on Freedom and Democracy for Viet Nam in 2006 was solemnly made public to Vietnamese People and International Community. On the basic of this Manifesto, Bloc 8406 was established, it has been quickly developing stronger and stronger and has gained tremendous support from domestic Countrymen, Overseas Vietnamese and International Community.

- On 15 Apr 2006, The first issue of a bi-weekly magazine “Freedom of Speech” was circulated simultanously in many cities in Viet Nam.

- On 15 Aug 2006, The first issue of a spacial magazine “Freedom and Democracy” was planned to have been in circulation in Ha Noi by some Peaceful Democratic Fighters.

- Intensifying the struggle to regain freedom of speech and information completely abolished under the communist regime in Viet Nam more than last 50 years for the whole Vietnamese People; encouraging individuals and organisations to bravely and publicly read newspaper and use other means of popular mass media; triving to have these publications diplayed and sold at news-stands and bookstores.

STAGE II

REACTIVATE, ESTABLISH & DEVELOP

NON-COMMUNIST AND DEMOCRATIC POLITICAL PARTIES

3- Step 3 : Besides non-communist and democratic political Parties secretly acting in Viet Nam for a long time, the flourishing of movement struggling for human rights, civil rights, democracy in Viet Nam and the birth of Bloc 8406 have promoted some of non-communist and democratic political Parties to reactivate and other non-communist and democratic political Parties to publicly appear with their headquarters, offices, press agencies and other means of popular communication and media.

4- Step 4 : Reactivated and newly established political Parties will publily state their Platforms, Guiding Principals and Objectives to the People in order to attract the support of the common Citizens, admit more members, build their infrastructure, develop, consolidate and perfect their organisation. Then Bloc 8406 will put an end to its activity and transfer its role to the political Parties.STAGE III

COMPILE NEW TEMPORARY CONSTITUTION

& HOLD A REFERENDUM5- Step 5 : Political Parties should unify into one or more allies to put pressure on Viet Nam communist authorities to establish a Compilation Council of Temporary Constitution consisting of Representatives from all political Parties, social Organisations and Religion which desire to nominate their Representatives to participate.

6- Step 6 : Hold a Referendum on the New Temporary Constitution and Declare The Temporary Constitution.STAGE IV

ACCOMPLISH THE DEMOCRATISATION IN VIET NAM

7- Step 7 : Establish a Council to impliment New and Temporary Constitution ratified by the whole People, establish a Council to Organise the first term Democratic National Assembly Election including Committees : election law compilation Committee, Committee of organising election and counting the votes, international inspection Committee…; Make first term National Assembly Election fair, free, and civilised.

8- Step 8 : The first Democratic National Assembly will compose and ratify the Official Constitution, choose the National Name, National Emblem, National Flag, National Anthem,… and make the Official Constitution become true in the whole People’s life.Interim Representatives of Bloc 8406

consisting of 1,872 Peaceful Democratic Fighters

and tens of thousands of Members living inside Viet Nam :

Do Nam Hai, Engineer, Sai Gon.

Tran Anh Kim, Former Army Officer, Thai Binh.

Father Nguyen Van Ly, Catholic Priest, Hue.

69 Phan Dinh Phung, Hue, Viet Nam.